Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι απολαμβάνουν τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της TUVUNU αναλύουμε με το παρόν τους σημαντικότερους όρους που διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου της TUVUNU AE.
1. Ο πρώτος σημαντικός όρος αφορά τη Netiquette” (Κώδικας Συμπεριφοράς χρηστών Internet), η οποία επιτρέπει την ελευθερία κίνησης και λόγου αλλά χωρίς τη βλάβη ή την παρενόχληση οιουδήποτε στο Διαδίκτυο.
2. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο δικτυακό τόπο της TUVUNU ανήκουν στη «TUVUNU AE».
3. Είμαστε περήφανοι για το όνομα, τα προϊόντα, τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπά μας. Αναγνωρίζετε ότι αυτά ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια της «TUVUNU AE» και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας.
Οι καταχωρήσεις στο δικτυακό τόπο της TUVUNU AE ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με τους όρους μας ή δεν έχει το επίπεδο που αρμόζει στο δικτυακό τόπο και στην εταιρική φήμη της «TUVUNU AE» θα αφαιρείται, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση, συνεννόηση ή επικοινωνία με τον χρήστη που το πρόσθεσε. Η αφαίρεση ή μη τέτοιου υλικού εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της «TUVUNU AE». Εντούτοις σημειώνεται, ότι δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται κάθε μέρος του δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή και ότι σε κάθε περίπτωση αποποιούμαστε κάθε ευθύνη, που τυχόν προκύψει από το περιεχόμενο ή από μήνυμα που ανακοινώνεται από τρίτο μέρος μέσω ή στο δικτυακό τόπο της «TUVUNU AE».
Προτείνουμε να διαβάσετε τις νομικές πληροφορίες που περιέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Νομικές πληροφορίες
1. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της TUVUNU οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της TUVUVU, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.
2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος/ χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε άτομα κάτω των 18 ετών.
3. Περιορισμός ευθύνης: Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ότι η χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράληψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργία προγράμματος είτε οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.
4. Η «TUVUNU AE» – χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη – καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της ελαφράς αμελείας, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί και ρητώς αποκλείεται κάθε ευθύνη της «TUVUNU AE» για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες, το σύνολο του περιεχομένου και οι υπηρεσίες παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, π.χ. ενδεικτικά περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
5. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της «TUVUNU AE» και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της «TUVUNU AE», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Κατ’ εξαίρεση και χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται η αναγραφή της πηγής προέλευσής τους. Ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της «TUVUNU AE» ή τρίτων – που χρησιμοποιείται μετά από παραχώρηση άδειας – και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να έχει τις προβλεπόμενες έννομες συνέπειες.
6. Ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο χρηστών: Τυχόν φωτογραφίες ή βίντεο που παρουσιάζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες του επισκέπτη / χρήστη. Εάν οι φωτογραφίες ή τα βίντεο δεν έχουν καταγραφεί από τον ίδιο, πρέπει να υποβάλλονται από το πρόσωπο που τα έχει καταγράψει. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στον δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών, ότι η εν λόγω φωτογραφία ή το βίντεο είναι η αρχική δημιουργία του και δεν αποτελεί αντιγραφή εν όλω ή εν μέρει από οποιοδήποτε άλλο έργο, ότι δεν παραβιάζει ή καταπατά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή οποιοδήποτε άλλο ιδιόκτητο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής ή της δημοσιότητας) και ότι είναι μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία του. Με την υποβολή μιας φωτογραφίας ή βίντεο, ο επισκέπτης / χρήστης παραχωρεί στη «TUVUNU AE» την άδεια χρήσης της εικόνας ή του βίντεο, την άδεια για την επεξεργασία, σύνθεση, μορφοποίηση, σάρωση, αντιγραφή ή τροποποίηση της φωτογραφίας ή του βίντεο και την υποβολή της φωτογραφίας ή του βίντεο (όπως υποβλήθηκε ή κατόπιν επεξεργασίας, ή τροποποίησης κατά τη διακριτική ευχέρεια της «TUVUNU AE») στο δικτυακό τόπο, με ή χωρίς μουσική συνοδεία. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης υποβάλει οποιαδήποτε φωτογραφία ή βίντεο που περιέχει την εικόνα ή φωτογραφία προσώπου άλλου από τον εαυτό του ή με συνοδεία μουσικής, συμφωνεί να παρέχει γραπτή άδεια από κάθε τέτοιο πρόσωπο προς τη TUVUNU AE, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την εικόνα ή τη φωτογραφία του προσώπου, όπως φαίνεται στη φωτογραφία ή βίντεο και να τοποθετήσει την εν λόγω φωτογραφία ή το βίντεο στην ιστοσελίδα, βασισμένη στα ήθη που περιγράφονται παραπάνω. Με την υποβολή κάθε φωτογραφίας ή βίντεο που περιέχει την εικόνα ή την αναπαραγωγή οποιουδήποτε προσώπου, εκτός του επισκέπτη / χρήστη ή με συνοδεία μουσικής, ο τελευταίος δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει λάβει τέτοια γραπτή άδεια και ότι τα πρόσωπα αυτά είναι τουλάχιστον 18 ετών. Συμφωνεί δε να αποζημιώσει και να απαλλάξει τη «TUVUNU AE» και τους αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη, για κάθε νόμιμη ενέργεια που προκύπτει από την παραβίαση των ως άνω δηλώσεων και των εγγυήσεων, εφόσον η εικόνα ή ομοιότητα ενός προσώπου χρησιμοποιείται σε ένα βίντεο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση αυτού του προσώπου. Με την υποβολή μιας φωτογραφίας ή βίντεο, παραχωρείται στη «TUVUNU AE», στο προσωπικό της και στις διαφημιστικές εταιρίες της την άδεια να χρησιμοποιούν τη φωτογραφία ή το βίντεο και τις εικόνες ή ομοιότητες των ατόμων που περιέχονται σε αυτήν, για οποιοδήποτε σκοπό και σε οποιαδήποτε μέσα ενημέρωσης απολύτως οπουδήποτε στον κόσμο, εις το διηνεκές μέλλον και χωρίς αποζημίωση.
7. Ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται αφενός μεν με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης / χρήσης, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στη “Netiquette” (Κώδικας Συμπεριφοράς χρηστών Internet). Οποιαδήποτε ζημία στη «TUVUNU AE» ή σε κάθε τρίτο, προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο Διαδίκτυο εν γένει, η οποία οφείλεται άμεσα ή έμμεσα ή απορρέει από την κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη. Στην περίπτωση που ο χρήστης αθετήσει τους όρους χρήσης η «TUVUNU AE» έχει κατ΄ελάχιστον το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο του στο δικτυακό της τόπο, επιφυλασσόμενη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός της.
8. Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά: Απαγορεύεται η δημοσίευση ή μετάδοση στον παρόντα δικτυακό τόπο οποιουδήποτε πορνογραφικού, άσεμνου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, απειλητικού, παράνομου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, να προωθήσει την υπερβολική και ανεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών ή την κατανάλωσή τους από ανηλίκους ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Μολονότι η «TUVUNU AE» ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που τυχόν εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δύνανται να παρακολουθούν, να επιθεωρούν, να διαγράφουν ή να αναθεωρούν μεταδόσεις, αποστολές, η «TUVUNU AE» και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου αρνούνται και αποκλείουν οποιαδήποτε ευθύνη οι οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενό τους συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αξιώσεων από δυσφήμιση, εξύβριση, πλαστοπροσωπεία ή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
9. Σύνδεσμοι (Hyperlinks): Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος δύναται να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή banner ούτε εγγυάται την διαθεσιμότητά τους. Η «TUVUNU AE» αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Με την είσοδό σας στον παρόντα δικτυακό τόπο αποδέχεστε ότι η «TUVUNU AE» δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους ο παρών παραπέμπει, οι οποίοι ανάγονται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης των αντιστοίχων δικτυακών τόπων.
10. Αναθεώρηση του παρόντος: Η «TUVUNU AE» διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να εισέρχονται στον δικτυακό τόπο τεκμαίρεται, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου.
11. Εφαρμοστέο δίκαιο: Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις Διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού των δικαιωμάτων, που αφορούν στην χρήση του δικτυακού τόπου. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη στο νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Κομοτηνής.

 

  

facebook
 twitter
pin